Όροι & Προϋποθέσεις

Το ΑTHENS ΝEGOTIATIONS TOURNAMENT είναι αυτοχρηματοδοτούμενος διαγωνισμός διαπραγματευτικής προσομοίωσης για φοιτητές και φοιτήτριες, ο οποίος διοργανώνεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Καπουτσή.
Το παρόν αποτελεί τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού διαπραγματεύσεων με τον διακριτικό τίτλο «ATHENS NEGOTIATIONS TOURNAMENT» καλούμενο του λοιπού είς το παρόν ως «ΑΝΤ».

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στο ΑΝΤ είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος ως κατωτέρω αναλυτικά παρατίθενται:

1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εν ενεργεία προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ελληνικών ή κυπριακών δημόσιων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. υπό τη μορφή ομάδων .

1.2 Κάθε ομάδα απαρτίζεται αυστηρά από τρεις (3) συμμετέχοντες . Εφόσον κάποιος/α ενδιαφερόμενος/η δεν κατόρθωσε να σχηματίσει ομάδα, δεν δύναται να μετάσχει στο διαγωνισμό ατομικά.

1.3 Κάθε συμμετέχων μπορεί να είναι μέλος μόνο μίας ομάδας. Οι ομάδες θα διαγωνιστούν σε ασκήσεις διαπραγμάτευσης κατασκευασμένες αποκλειστικά για τον σκοπό του «ANT».

1.4 Προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή των συμμετεχόντων είναι να φέρουν μαζί τους στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται το «ΑΝΤ», ταυτότητα, διαβατήριο, φοιτητική ταυτότητα (ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο-κρατικό έγγραφο που φέρει φωτογραφία).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1 Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τις υποψήφιες ομάδες στο χρονικό διάστημα που μνημονεύεται στην προκήρυξη του ΑΝΤ, λήξαντος αυτού τη δωδεκάτη νυκτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία παρέρχεται η προθεσμία . Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας σε διεύθυνση όπως αυτή αναγράφεται στην προκήρυξη του ΑΝΤ .

2.2 Αποδεκτή συμμετοχή γίνεται αυτή, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΝΤ (όνομα ομάδας σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης, ονοματεπώνυμο κάθε παίκτη, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικά παικτών, motivational video, και την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της δήλωσης προσωπικών δεδομένων).

2.3 Αντικατάσταση παίκτη επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της οργανωτικής επιτροπής και σίγουρα πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

2.4 Η τελική επιλογή των ομάδων που θα διαγωνισθούν στο ΑΝΤ, αποτελεί αρμοδιότητα και προνόμιο της οργανωτικής επιτροπής του ΑΝΤ , οι αποφάσεις της οποίας δεν υπόκεινται σε έλεγχο, ένσταση ή αναθεώρηση.

2.5 Οι ομάδες που έχουν επιλεγεί θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤ

3.1 Χρόνος διεξαγωγής του ΑΝΤ ορίζονται οι 17 Μαρτίου (Pre-event), Άνοιξη 2023 για τη Διαγωνιστική Διαδικασία. Το ΑΝΤ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τις ως άνω ημερομηνίες εφόσον κριθεί ότι δεν εξυπηρετούν την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

3.2 Το ΑΝΤ θα διεξαχθεί και βαθμολογηθεί υπό τη μορφή αγωνιστικών. Σε κάθε αγωνιστική θα διαγωνίζονται ταυτόχρονα όλες οι ομάδες στην ίδια άσκηση διαπραγμάτευσης . Ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της εκάστοτε άσκησης θα ανακοινώνεται στις ομάδες, την ώρα έναρξης της εκάστοτε αγωνιστικής (διμερείς διαπραγματεύσεις, πολυμερείς, ατομικές, βαθμολόγηση από κριτή κλπ.)

3.3 Τόσο το περιεχόμενο, η δυσκολία και η πολυπλοκότητα των ασκήσεων , όσο και ο τρόπος βαθμολόγησης των ομάδων αποτελεί αρμοδιότητα και προνόμιο της επιστημονικής ομάδας του ΑΝΤ .

3.4 Το περιεχόμενο των ασκήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιστημονικής ομάδας του ΑΝΤ και απαγορεύεται η αναπαραγωγή του χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των συγγραφέων τους .

3.5 Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό τον ομάδων ανά πάσα στιγμή, εφ’ όσον κριθεί ότι αυτό θα είναι προς όφελος του διαγωνισμού .

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΩΝ

4.1 Η συλλογή βαθμών θα γίνεται με κριτήρια, ξεχωριστά για κάθε άσκηση, τα οποία θα ορίζονται εκ των προτέρων από την επιστημονική επιτροπή.

4.2 Ενστάσεις που αφορούν τη βαθμολογία και τη συλλογή αυτής, δεν προβλέπονται και δεν επιτρέπονται . Αναθεώρηση βαθμολογίας επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση εκ παραδρομής λάθους στην εκτίμηση, αποτύπωση ή δημοσίευση αυτής

4.3 Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, θα προκρίνεται η ομάδα που συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία στις ασκήσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αν υφίσταται και πάλι ισοβαθμία τότε θα γίνεται κλήρωση.

5. ΠΟΙΝΕΣ

5.1 Οι ομάδες υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις εγκαταστάσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού ή στις εικονικές αίθουσες σε περίπτωση εξ’ αποστάσεως υλοποίησης . Ομάδα που αποτυγχάνει να δηλώσει παρουσία στην προκαθορισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, θεωρείται ότι δεν προσήλθε και βαθμολογείται με μηδέν (0) πόντους για τη συγκεκριμένη αγωνιστική.

5.2 Οι ομάδες οι οποίες αποτύχουν να δώσουν έγκυρη διαπραγματευτική συμφωνία, στην προκαθορισμένη από την εκάστοτε άσκηση ώρα, θα βαθμολογούνται με μηδέν (0) πόντους. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει την έκβαση τέτοιων καταστάσεων κατά περίπτωση, εφόσον αυτό είναι προς όφελος του διαγωνισμού

5.3 Η μη συμμόρφωση φοιτητών/τριών με τους όρους του διαγωνισμού και των επί μέρους κανονισμών των δραστηριοτήτων του, ενέργειες που μπορεί να πλήξουν το κύρος και τη φήμη του διαγωνισμού καθώς και η ανάρμοστη ή/και μή επαγγελματική συμπεριφορά των συμμετεχόντων μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό όλης της ομάδας από τη διοργάνωση.

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

6.1 Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του νόμου, το ΑΝΤ, η οργανωτική επιτροπή , η επιστημονική επιτροπή, οι χορηγοί και οι εθελοντές δεν υπέχουν ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων ή των προπονητών τους για βλάβη ή ζημίες που υπέστησαν από α) την τροποποίηση των όρων του παρόντος, β) την επιλογή ή μή της ομάδας τους ή τρίτης ομάδας στο διαγωνισμό, γ) συμβάντων αστικής ή ποινικής φύσεως που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή κατά τις μετακινήσεις από και προς τις εγκαταστάσεις διεξαγωγής του ΑΝΤ, εκτός και εάν αυτές οφείλονται σε δόλο ότε και θα ευθύνεται αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που λειτούργησε δολίως

6.2 Όλοι οι παίκτες και προπονητές συμμετέχουν στο ΑΝΤ με δική τους ευθύνη. Το ΑΝΤ δεν παρέχει καμία ασφάλιση ζωής, ατυχήματος, τραυματισμού, απώλειας ή βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή τους ή κατά την παρακολούθηση του ΑΝΤ.

7. ΕΠΑΘΛΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Μετά το πέρας του διαγωνισμού, το ΑΝΤ θα εκδώσει βεβαιώσεις συμμετοχής για όλους τους παίκτες ανεξαρτήτως τελικής κατάταξης

7.2 Μετά το πέρας του διαγωνισμού, το ΑΝΤ θα εκδώσει βεβαιώσεις διάκρισης για τους παίκτες και τις ομάδες που κατέκτησαν την Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη θέση αντίστοιχα.

7.3 Το ΑΝΤ ή οι δωρητές του δεν υποχρεούται προς απόδοση οιποιουδήποτε είδους επάθλου (χρηματικού ή υλικού ) προς οιποιαδήποτε ομάδα ή συμμετέχοντα σε αυτό.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1 Η συμμετοχή στη διοργάνωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση, όλων των συμμετεχόντων στο «ΑΤΗΕNS NEGOTIATIONS TOURNAMENT», της τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων τους από το ΑΝΤ . Όλοι οι συμμετέχοντες ως υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων τους που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να στείλουν email στο ant@aueb.gr .

8.2 Όλοι οι παίκτες και προπονητές που συμμετέχουν στο ΑΝΤ, συναινούν στην εκ μέρους του ΑΝΤ, προβολή του ονόματος τους και της εικόνας τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου (internet) σχετικά με το εν λόγω διαγωνισμό και τις διαδικασίες του εφ’ όσον με αυτό τον τρόπο προβάλλεται ο ίδιος είτε ο διαγωνισμός, είτε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , είτε τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής , είτε οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι , είτε οι δωρητές του διαγωνισμού .

8.3 Οι παίκτες και οι ομάδες που θα επιλεγούν στο ΑΝΤ δηλώνουν ότι επιτρέπουν ρητά και ανέκκλητα στο ΑΝΤ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στους δωρητές και στην Οργανωτική Επιτροπή τη χρήση, επεξεργασία και αναπαραγωγή, -σχετιζόμενων με το διαγωνισμό- φωτογραφιών, δηλώσεων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέρους ή όλου του motivation video που απέστειλαν για την επιλογή τους, για λόγους διαφημιστικούς ή εμπορικούς .

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.1 Με την υποβολή των στοιχείων του και την αποδοχή της συμμετοχής του στο ΑΝΤ, κάθε παίκτης δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους.

9.2 Η συμμετοχή στο ATHENS NEGOTIATIONS TOURNAMENT αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα . Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή μεμονωμένων παικτών ή ομάδων, εφ’ όσον παραβιάσουν τον παρόντα κανονισμό ή εφ΄ όσον κριθεί ότι υπόκειται σε κίνδυνο η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού .